ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Historia

Historia jaktorowskiej biblioteki rozpoczęła się w 1956 r. Wtedy to władze gromadzkie podjęły decyzję o powołaniu do życia pierwszej ogólnodostępnej książnicy. Jednak swoją działalność placówka rozpoczęła w kwietniu 1957 r. Założono wówczas pierwszą księgę inwentarzową, do której wpisano 125 książek. Pochodziły one z darów. Do końca roku kalendarzowego zbiory książnicy zwiększyły się do 960 pozycji. Były to w większości dary od osób prywatnych. Znaczną ich część stanowiły zbiory z prywatnej biblioteki Stefanii Montwiłł. W księgozbiorze znalazły się też tytuły przekazane przez Bibliotekę Powiatową w Grodzisku Maz.

W pierwszych latach działalności książnica była czynna w niepełnym wymiarze godzin, średnio ok. 150 dni w roku. Mieściła się w przedsionku wiodącym do pomieszczenia Gromadzkiej Rady Narodowej, w nieistniejącym już dziś budynku przy ul. Zamkowej. Kierowniczką Biblioteki była wówczas Kazimiera Bielicka, która w tych trudnych warunkach starała się zaspokoić potrzeby czytelnicze liczącej ok. 3400 osób gromady.

Pierwsza zmiana lokalu biblioteki nastąpiła w roku 1962. Księgozbiór przeniesiono do znacznie większych pomieszczeń przy ul. Warszawskiej, skąd był przemieszczany jeszcze 5 –krotnie, by znaleźć się w suchych, jasnych i dobrze ogrzanych salach przy ul. Chełmońskiego 4, w budynku po szkole podstawowej.

W 1963 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika placówki. Została nim Eugenia Maciejewska, która funkcję tę pełniła przez 20 lat. W okresie tym placówka prężnie się rozwijała. Zbiory wzbogacane były poprzez systematyczny zakup nowości, prenumerowano prasę, prowadzone były na szeroką skalę różne formy pracy z czytelnikiem. Biblioteka brała udział w cyklicznych konkursach organizowanych przez Bibliotekę Powiatową w Grodzisku Maz., a także w ogólnopolskim konkursie „Złoty Kłos dla Twórcy, Srebrne dla czytelników”. W placówce gościli autorzy znanych i lubianych utworów, tacy jak: Leszek Prorok, Edmund Żurek, Hanna Muszyńska –Hoffmanowa czy Edward Stachura.

W życiu placówki ważną rolę odgrywało wówczas Koło Przyjaciół Biblioteki. Powstało ono w 1963 r. i działało przez następne 13 lat. Skupiało społeczników, ludzi kochających książki, którzy nie szczędzili własnego czasu by pomóc w udostępnianiu księgozbioru, jego konserwacji czy działalności popularyzującej zbiory i czytelnictwo. Z własnych środków, składek członkowskich kupowali książki i przekazywali w darze Bibliotece. Najbardziej zaangażowni członkowie Koła stanowili nieformalny organ doradczy biblioteki w zakresie potrzeb czytelników czy pracy samej placówki.

W roku 1963 sieć biblioteczna powiększyła się. Rozpoczęły działalność dwa pierwsze punkty biblioteczne: w Budach Michałowskich i Budach Starych. Mieściły się one w domach prywatnych. Prowadzili je sołtysi. W następnych latach takie punkty pojawiły się w kolejnych wsiach, dzięki czemu mieszkańcy mieli ułatwiony dostęp do książki.

Od 1973 r. w skład sieci, jako filia, weszła także biblioteka w Międzyborowie. Przeprowadzona w 1990 r. reforma administracyjna w kraju zmieniła wiele również w życiu biblioteki. Wybrane demokratycznie władze samorządowe coraz przychylniej spoglądały na sprawy kultury w środowisku. Dzięki corocznie przyznawanym środkom wzbogacał się nie tylko księgozbiór, ale i wyposażenie w sprzęt techniczny. Książnica obok realizacji zadań statutowych zaczęła prowadzić na coraz większą skalę działalność kulturalno-oświatową.  Stawała się inicjatorem i organizatorem wydarzeń kulturalnych związanych z rocznicami patriotycznymi czy obyczajowymi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl