ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.biblioteka-jaktorow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2019

Oświadczenie sporządzono dnia: 10 października 2020

Data aktualizacji: 17.03.2023r

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  

Kontakt:
Email: biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl
Telefon: + 48 538 356 588
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część udostępnionych plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • widoczny fokus przy hiperłączach,
 • wizualne wsparcie przy obsłudze menu,
 • wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 10 października 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Dostępność architektoniczna

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie, ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów – Biblioteka główna.

Lokalizacja: Siedziba Biblioteki głównej mieści się na parterze, w dwukondygnacyjnym budynku po byłej szkole, przy ul. Chełmońskiego 4. Przy budynku, od strony ul. Powstańców, znajduje się parking bez wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych. Do pomieszczenia biblioteki z tej strony należy pokonać jeden schodek, bez możliwości podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku, od strony ul. Chełmońskiego.

Przestrzeń: Do budynku można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem. W pomieszczeniach brak miejsca dla wózków inwalidzkich lub wózków dziecięcych.

Bariery: W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących lub niedowidzących i niewidomych.

Filia nr 1 w Międzyborowie, ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów.

Lokalizacja: Budynek filii nr 1 jest dwukondygnacyjny. Wejście do budynku dla użytkowników jest z poziomu powierzchni gruntu (bez stopnia i progu). Przy budynku znajdują się dwa parkingi, na jednym z nich są przewidziane 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych z oznaczeniem poziomym. 

Przestrzeń: Punkt obsługi użytkowników znajduje się na wprost wejścia w holu głównym. Budynek architektonicznie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, o kulach. Wewnątrz budynku istnieje możliwość skorzystania z windy. W budynku znajduje się miejsce przeznaczone do pracy przy stanowiskach komputerowych, do których dojście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, na parterze. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Bariery: W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.