ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Nabór na wolne stanowisko: Animator organizacji czasu wolnego

Data publikacji: 10/12/2019

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Animator organizacji czasu wolnego

Warunki pracy:

 • Wymiar etatu: 1 etat
 • Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie/ Filia w Międzyborowie

Oferujemy:

 • Ciekawe środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szkolenia

Wymagania niezbędne:

 • Minimum wykształcenie wyższe, preferowane pedagogiczne,
 • Posiadanie co najmniej 5 letniego udokumentowanego stażu pracy
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • Znajomość programów komputerowych MS Office (Word, Ekcel, Power Point)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. „B”

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnienie dzieci i młodzieży
 • znajomość tematyki coachingowej oraz trenerskiej
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Organizacja czasu wolnego dla osób w różnym wieku polegająca na:
  1. tworzeniu scenariuszy i programów zajęć animacyjnych dla mieszkańców
  2. organizowaniu zajęć tematycznych (edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych) dla różnych grup wiekowych
  3. wspieranie osób w różnym wieku w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym: organizowanie i prowadzenie gier, zabaw, konkursów itp.
  4. współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Jaktorów w zakresie wspierania edukacji szkolnej oraz form zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  5. współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami z terenu Gminy Jaktorów w celu organizacji imprez plenerowych
 • Opracowanie planów działalności promocyjnej Biblioteki,
 • Promowanie działalności Biblioteki w sieci internetowej oraz w środowisku lokalnym (eventy, spotkania autorskie, wystawy, kiermasze książek, lekcje biblioteczne, itp.)
 • Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych, poszukiwanie mecenasów, sponsorów, darczyńców i innych źródeł w celu dofinansowania działalności statutowej Biblioteki.
 • Projektowanie i wykonywanie materiałów promocyjnych związanych z działalnością Biblioteki
 • Dbałość o stan powierzonego mienia

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kopie świadectw pracy
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 23 grudnia 2019 r. osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki).
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko animatora”
 • Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Bibliotece.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-jaktorow.pl.

Załączniki:

Kwestionariusz Kandydata Od 4 Maja

3 Oswiadczenie Dot Ochrony Danych Osobowych

4 Oswiadczenie Niekar

5 Zgoda Na Przetwazanie Danych Osobowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl